Koleksi Tugasan GE6543 | Pengeluaran Media Pengajaran

NAMA PENSYARAH : MEJAR JASMY BIN ABDUL RAHMAN

 

TUGASAN 1:

Tarikh tugasan: 11 Mac 2016
Pensyarah pembimbing : En Md Yusoff Daud
Tajuk tugasan : Domain Teknologi Pendidikan (Ciri-ciri bilik darjah abad ke-21) 

 

Bilik darjah abad ke-21 adalah menfokuskan kepada pelajar. Intipati ciri-ciri pada bilik darjah abad ke-21 adalah membolehkan pelajar terlibat secara aktif dalam PnP.

Antara komponen yang perlu ada pada bilik darja abad ke-21 dapat dilihat pada rajah di bawah :

21st_century_classroom

Antara isu dan cabaran yang boleh dilihat pada bilik darjah abad ke-21 adalah :

1. Keperluan pada tingkah laku, strategi pengajaran dan keupayaan guru (guru perlu menggunakan kaedah pengajaran yang inovatif)

2. Penyediaan penggunaan teknologi dalam PnP (ini melibatkan kos yang tinggi)

3. Kekangan masa dan ruang untuk menyediakan hasil kerja pelajar di dalam kelas (pengurusan rutin bilik darjah)

 

TUGASAN 2:

Tarikh tugasan: 18 Mac 2016
Pensyarah pembimbing : Dr Muhammad Helmi Norman
Tajuk tugasan : Peta Minda Projek

ROHAILA_ROSLY

TUGASAN 3:

Tarikh tugasan: 6 Mei 2016
Pensyarah pembimbing : En Md Yusoff Daud
Tajuk tugasan : Penghasilan Media Pengajaran berbantukan komputer

Pembentangan media pengajaran

 

TUGASAN 4:

Penghasilan artikel secara individu dengan pendekatan kajian kuantitatif.

Tajuk : Penerimaan Media Sosial Sebagai Medium Pembelajaran dalam Kalangan Pelajar Fakulti Pendidikan, UKM

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13